ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติของสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2524  แรกเริ่มใช้อาคารห้องสมุดประชาชน (ที่ตั้งอาคารชานกะเลในปัจจุบัน) เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านจองคำใต้ (ที่ตั้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2528 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ย้ายที่ทำการใหม่ โดยใช้อาคารไม้ 2 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารของโรงเรียนห้องสอนศึกษาเดิม มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่  และ ในปี พ.ศ. 2536  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ใช้เป็นที่ทำการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จึงมีผลทำให้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา และ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เปลี่ยนเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) มีฐานะเป็นสถานศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนประสานภาครีเครือข่าย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดการศึกษานอกโรงเรียน และกำกับ  ดูแลติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในสังกัด จำนวน  7 แห่ง

 

Print