ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ

 

26 สิงหาคม 2563 การประมวลภาพกิจ3282กรรมวันที่ 2 ของการเข้าฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563

โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

- วิชาการเทิดทูนสถาบันและจิตอาสาของลูกเสือมัคคุเทศก์ วิทยากรผู้ให้ความรู้โดยวิทยากร 904

- วิชากระบวนการค้นหาเรื่อง ราวและเรื่องเล่าของท้องถิ่นและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา วิทยากรผู้ความรู้โดย อ.อิทธิพัทธ์ ชัตท์ (ทกจ.)

- วิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ผอ.รังสรรค์ ขอผล (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน)

- วิชาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ดต.ปราโมทย์ สุปันโย (ตำรวจท่องเที่ยว) 

-วิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการมัคคุเทศก์ วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย อ.อิทธิพัทธ์ ชัตท์ (ทกจ.)/ครู กศน.

- วิชาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ชมรมลูกเสือดอยกองมูและคณะ

- วิชาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(การแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า) วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย อ.อิทธิพัทธ์ ชัตท์ (ทกจ.)/ตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ได้รับความรู้ และความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตหรือการทำงานในอนาคต ณ ค่ายลูกเสือสำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • กิจกรรมลูกเสือ

    กิจกรรมลูกเสือ

     

    Print