นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผอ.กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

 

 101753

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้มี คุณธรรม จริยธรรม

และการมีส่วนร่วมเป้าหมายเดียวกัน ในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

101754

101754

186992

186992

101805

101805

101808

101808

186934

186934

Print