ผอ.กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

 

S 19783692

สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย จัดการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สำนักงานกศน.จังหวัด “กลุ่มหล่ายดอย” 

โดยมี นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ประธานสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มหล่ายดอย เป็นประธานในการเปิดพิธีการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ และ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปีก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป จัดขึ้น ณ โรงแรมออคิด เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

  • S 19783689

  • S 19783694

  • S 7512153

  • S 19783689

Print